Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 68-МИ
Видин, 03.10.2019

ОТНОСНО: Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Видин при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 във вр. с чл. 87, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

 

 1. Правомощията на член на секционна избирателна комисия / подвижна секционна избирателна комисия се прекратяват предсрочно при:

а) подаване на оставка;

б) влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

в) поставяне под запрещение;

г) несъвместимост;

д) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

е) смърт;

ж) неявяване в изборния ден.

  

 1. Промените в съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии на територията на община Видин за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се извършват с решение на Общинската избирателна комисия – Видин:

а) по т. 1, буква „а“ - след внасяне на заявление - оставка (свободен текст) в ОИК – Видин, подписано от назначения член на СИК/ПСИК и предложение от същата партия / коалиция от партии. Предложението се представя в ОИК - Видин на хартиен и електронен носител. Издаденото на назначения член на СИК/ПСИК удостоверение се връща в ОИК - Видин. В случай на унищожаване или изгубване на удостоверението, това обстоятелство се отразява в подаденото от лицето заявление.

б) по т. 1, букви „б“, „в“, „г“, „д“ и „е”– след внасяне на документ в ОИК – Видин, удостоверяващ съответното обстоятелство, съставляващо основание за прекратяване правомощията на член на СИК/ПСИК и предложение от същата партия / коалиция от партии. Предложението се представя в ОИК - Видин на хартиен и електронен носител.;

в) по т. 1, буква „ж“ – по реда на чл. 229, ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс.

 1. При загуба или унищожаване на удостоверение, ОИК – Видин издава ново удостоверение с надпис „ДУБЛИКАТ“ в горния десен ъгъл.
 2. При допуснати технически грешки в издадено удостоверение на член на СИК/ПСИК, ОИК – Видин анулира сгрешеното удостоверение и издава ново такова със същия номер и дата или удостоверението се коригира като се добавя надпис „Поправката е на ОИК - Видин”, подписва се от член на ОИК и при възможност се подпечатва с печата на комисията.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 03.10.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения