Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Видин, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Видин за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е писмо с изх. № ОД-01-17-227 от 24.09.2019 г. на кмета на община Видин (с вх. № 29 от 25.09.2019 г. по описа на ОИК – Видин), с всички изискуеми по чл. 91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведени на 19.09.2019 г. консултации за определяне състава на СИК в община Видин.

На 21.09.2019 г. е постъпило възражение от Цветан Младенов Лилков – упълномощен представител на КП „Демократична България - Обединение“, в което счита, че представляваната от него коалиция следва да получи 20 места в СИК, вместо определените 19.

Постъпили са: 1. Предложение от КП „Обединени патриоти“ с вх. № 38/27.09.2019 г., Предложение от политическа партия „Движение за права и свободи“ с вх. № 41/27.09.2019 г., Предложения от КП „БСП за България“ с вх. № 42/27.09.2019 г., № 44/28.09.2019 г. и № 50/30.09.2019 г., Предложение от политическа партия „ВОЛЯ“ с вх. № 51/30.09.2019 г. и Предложение от политическа партия „ГЕРБ“ с вх. № 52/30.09.2019 г., с които се предлагат промени в предложенията, направени по време на коснултациите при кмета на община Видин.

Общинска избирателна комисия – Видин разгледа постъпилите документи и намира, че е налице постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на СИК в общината.

По отношение на постъпилото възражение, ОИК – Видин счита, че същото е неоснователно поради следните причини: със свое Решение № 9-МИ от 12.09.2019 г. ОИК – Видин е указала, че при разпределение на местата в СИК следва да се съобразят Методическите указания – приложение към Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 2, буква „г“ от цитираните Методически указания, при разпределението на местата в СИК на територията на общината, броят на членовете на СИК от квотата на КП „Демократична България - Обединение“ се определя по следната формула – 0,02 (y-5m) членове, като окончателният брой е цялата част от полученото число, но не по-малко от 1. След прилагане на формулата, за КП „Демократична България - Обединение“ се получава числото 19.84, като съгласно Методическите указания, окончателният брой е цялата част от полученото число, а именно 19.

По отношение на постъпилите предложения за промени в съставите на СИК, ОИК – Видин счита, че същите са допустими и следва да бъдат взети предвид при назначаване на съставите на СИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Видин

 

 РЕШИ:

 

 

 1. НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии на територията на община Видин за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

 

Номер на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в комисията

050900001

Лиляна Митрова Иванова

Председател

 

Красимир Боянов Каменов

Зам. Председател

 

Светослав Иванов Занков

Секретар

 

Митко Данаилов Борисов

Член

 

Ивайло Борисов Гатев

Член

 

Цветанка Аспарухова Найденова

Член

 

Любен Асенов Любенов

Член

050900002

Петя Викторова Цекова-Калинова

Председател

 

Петя Стоянова Петрова-Владимирова

Зам. Председател

 

Моника Пламенова Нинкова

Секретар

 

Евгени Захариев Макариев

Член

 

Росица Стоянова Цветанова

Член

 

Илка Йорданова Иванова

Член

 

Владимир Райчев Попов

Член

 

Венцислав Боянов Ангелов

Член

 

Грета Серафимова Маринова

Член

050900003

Ваня Христова Фиркова

Председател

 

Наталия Матова Никитова

Зам. Председател

 

Любен Йотков Радев

Секретар

 

Будинка Стоянова Каменова

Член

 

Галя Огнянова Павлова - Тодорова

Член

 

Цветана Гергова Владимирова

Член

 

Велислава Георгиева Василева

Член

 

Елка Крумова Михалкова-Тошева

Член

 

Елена Пенкова Койчева

Член

050900004

Наталия Лазарова Каменова

Председател

 

Силвана Страхилова Каменова

Зам. Председател

 

Мария Христова Георгиева

Секретар

 

Емилия Иванова Вълкова - Александрова

Член

 

Надя Божидарова Симеонова

Член

 

Александър Серафимов Фирков

Член

 

Богдана Борисова Недялкова

Член

 

Елена Александрова Магдина

Член

 

Емилия Лилова Николова

Член

050900005

Марияна Менчева Методиева

Председател

 

Стефка Иванова Костова

Зам. Председател

 

Мариана Пекова Начева

Секретар

 

Красимира Виткова Тодорова

Член

 

Николинка Недкова Цекова

Член

 

Василка Вълчова Телбишка

Член

 

Иванка Георгиева Иванова

Член

 

Илияна Стоянова Иванова

Член

 

Славка Илиева Койчева

Член

050900006

Елка Петрова Нинова - Богоева

Председател

 

Красимир Кирилов Младенов

Зам. Председател

 

Юлия Йорданова Иванова

Секретар

 

Василена Николаева Иванова

Член

 

Геновева Петрова Недкова

Член

 

Славянка Асенова Флорова

Член

 

Цецка Георгиева Еленкова

Член

 

Гошо Цанов Георгиев

Член

 

Александър Емилиянов Халачев

Член

050900007

Александрина Боримирова Богоева

Председател

 

Даниела Станчева Сиракова

Зам. Председател

 

Богомила Иванова Илиева

Секретар

 

Светлана Сиянова Стоянова

Член

 

Мелахия Златанова Милканова

Член

 

Цветана Петкова Маркова

Член

 

Генчо Валериев Стефанов

Член

 

Виолетка Живкова Георгиева

Член

 

Любомила Костова Петкова

Член

050900008

Йордан Борисов Стоянов

Председател

 

Цецка Славчева Чукарска

Зам. Председател

 

Владимир Михайлов Цветанов

Секретар

 

Димитър Петков Димитров

Член

 

Мария Йорданова Мирчева

Член

 

Иринка Илиева Ненчева

Член

 

Мария Петрова Иванова

Член

 

Иванка Александрова Недялкова

Член

 

Иван Димитров Борисов

Член

050900009

Милена Велчова Митова

Председател

 

Светлин Божидаров Стаменов

Зам. Председател

 

Елена Иванова Александрова

Секретар

 

Илка Бориславова Петрова

Член

 

Надя Цветкова Кръстева

Член

 

Елица Асенова Станчева

Член

 

Надежда Димчова Борисова

Член

 

Ромил Младенов Маринов

Член

 

Радослава Любомирова Петкова

Член

050900010

Йорданка Иванова Кирилова

Председател

 

Красимира Йорданова Рангелова

Зам. Председател

 

Зоя Трифонова Йовчева

Секретар

 

Анета Ефремова Петрова

Член

 

Йордан Марчов Ванков

Член

 

Анелия Иванова Атанасова

Член

 

Петя Димитрова Стоянова

Член

 

Мария Петрова Асенова

Член

 

Цанка Русинова Борисова

Член

050900011

Румяна Перова Цанкова

Председател

 

Тодор Ангелов Николов

Зам. Председател

 

Веселин Цанков Върбанов

Секретар

 

Иванка Никифорова Александрова

Член

 

Цветелина Петрова Славчева

Член

 

Лиляна Ванкова Томова

Член

 

Емилия Георгиева Първанова

Член

050900012

Бойко Емилов Бойчев

Председател

 

Мирела Аспарухова Томова

Зам. Председател

 

Искра Стойчева Паскова

Секретар

 

Мая Борисова Янкулова

Член

 

Зоя Цанкова Антова

Член

 

Славчо  Стоянов Стаменов

Член

 

Пролетка Милчова Гинова

Член

 

Мариана Георгиева Тодорова

Член

 

Павлина Методиева Вълчева

Член

050900013

Пролетка Дашова Велкова

Председател

 

Жана Петкова Иванова

Зам. Председател

 

Захарина Димитрова Кръстева

Секретар

 

Димитър Иванов Янкулов

Член

 

Жени Илианова Генчева

Член

 

Вили Петрова Ценкова

Член

 

Петър Божидаров Илиев

Член

 

Добри Атанасов Данов

Член

 

Илия Петков Маринов

Член

050900014

Лиляна Димитрова Джунинска

Председател

 

Павел Владимиров Велков

Зам. Председател

 

Пролетка Димитрова Петрова

Секретар

 

Светла Николова Цветанова

Член

 

Светлана Петрова Иванова

Член

 

Бисер Митков Найденов

Член

 

Миглена Божидарова Маринова-Станкова

Член

 

Нели Божкова Бизеранова

Член

 

Снежка Якова Тошева

Член

050900015

Венелин Борилов Христов

Председател

 

Илианка Панайотова Трифонова

Зам. Председател

 

Лидия Павлова Тодорова

Секретар

 

Иван Димитров Янкулов

Член

 

Вержиния Цветанова Маркова

Член

 

Нели Миладинова Петрова

Член

 

Ася Вачкова Филипова

Член

 

Венета Вълчева Петрова

Член

 

Соня Кръстева Цветкова

Член

050900016

Капка Ангелова Григорова

Председател

 

Сийка Ангелова Стоянова

Зам. Председател

 

Иванка Антонова Панчовска

Секретар

 

Зоя Кирилова Спасова

Член

 

Владимир Велков Цветанов

Член

 

Веселин Велков Станков

Член

 

Петър Ценков Петров

Член

 

Перчо Драганов Петков

Член

 

Георги Николов Георгиев

Член

050900017

Асен Ванков Стоянов

Председател

 

Страхил Мирославов Станев

Зам. Председател

 

Рени Пламенова Митова

Секретар

 

Елза Кръстева Лападатова

Член

 

Благородка Александрова Дарова

Член

 

Маргаритка Тодорова Александрова

Член

 

Мариян Йозов Капелов

Член

 

Соня Кръстева Димитрова

Член

 

Мая Милкова Митева

Член

050900018

Лиляна Карамелова Филипова

Председател

 

Саня Динкова Борисова

Зам. Председател

 

Мария Петкова Тодорова

Секретар

 

Мая Борисова Димитрова

Член

 

Маня Захариева Стоянова

Член

 

Бойко Станков Прангаджийски

Член

 

Пламен Николаев Стефанов

Член

050900019

Стефан Георгиев Христов

Председател

 

Марияна Георгиева Русинова

Зам. Председател

 

Ваня Василева Цанкова

Секретар

 

Иван Крумов Цветков

Член

 

Малинка Тодорова Станкова

Член

 

Цветан Бориславов Петров

Член

 

Венка Вълчкова Петкова

Член

050900020

Веселка Стефанова Петрова

Председател

 

Юлия Йонова Иванова

Зам. Председател

 

Наташка Начова Петрова

Секретар

 

Филка Боянова Гергова

Член

 

Юлиян Петров Ангелов

Член

 

Методи Митков Тодоров

Член

 

Тодорка Нинкова Червенкова

Член

 

Божидар Траянов Даков

Член

 

Гълъбина Младенова Иванова

Член

050900021

Мариета Петрова Михайлова

Председател

 

Анета Ангелова Илиева

Зам. Председател

 

Мими Янкова Станкова

Секретар

 

Веска Иванова Динова

Член

 

Олга Любенова Димитрова

Член

 

Иванка Васкова Иванова

Член

 

Сашка Иванова Борисова

Член

 

Антон Вълчев Даскалов

Член

 

Цветанка Русинова Стоянова

Член

050900022

Велизар Кръстев Кръстев

Председател

 

Малинка Станчова Башлийска - Петрова

Зам. Председател

 

Параскева Йорданова Петкова

Секретар

 

Петруна Илиева Якимова

Член

 

Карамфилка Пенкова Петрова

Член

 

Юлия Емилова Георгиева

Член

 

Диана Тодорова Николова

Член

 

Първолетка Димитрова Николова

Член

 

Весо Митков Бранков

Член

050900023

Петко Петков Никифоров

Председател

 

Радостина Иванова Вътова

Зам. Председател

 

Ненчо Славчев Петров

Секретар

 

Калина Николова Цветкова

Член

 

Галина Асенова Нунова

Член

 

Екатерина Янакиева Петрова

Член

 

Жана Костадинова Първанова-Рангелова

Член

 

Теменужка Цветанова Петрова

Член

 

Марийка Александрова Ванкова

Член

050900024

Малин  Тодоров Младенов

Председател

 

Цветанка Николова Стоянова

Зам. Председател

 

Искра Кирилова Илиева

Секретар

 

Пламен Евдокимов Дицов

Член

 

Ваня Георгиева Георгиева

Член

 

Полина Стефанова Георгиева - Генова

Член

 

Людмил Любенов Асенов

Член

 

Мая Николова Каменова

Член

 

Марияна Димитрова Лозанова

Член

050900025

Елена Костадинова Станкова

Председател

 

Димчо Иванов Младенов

Зам. Председател

 

Десислава Трифонова Младенова

Секретар

 

Пролетка Кирилова Георгиева

Член

 

Пламенка Цецкова Костова

Член

 

Перка Петрова Кръстева

Член

 

Славка Георгиева Рашкова

Член

 

Марио Бисеров Йотов

Член

 

Васил Цветков Борисов

Член

050900026

Константин  Станчев Кръстев

Председател

 

Ивайло Александров Донов

Зам. Председател

 

Евгени Георгиев Цветков

Секретар

 

Емилия Сашкова Маркова - Иванова

Член

 

Николай Любенов Костов

Член

 

Бранимира Юнг Бадикова

Член

 

Гинка Методиева Гачова

Член

 

Здравко Недялков Младенов

Член

 

Снежинка Йорданова Борисова

Член

050900027

Нина Стефанова Александрова

Председател

 

Петко Марков Найденов

Зам. Председател

 

Емилия Нинкова Петрова

Секретар

 

Мариела Петрова Марчева

Член

 

Златко Еремиев Калотов

Член

 

Лукреция Крумова Ценова

Член

 

Жоржета Митова Йончева

Член

 

Катюша Йорданова Иванова

Член

 

Силвия Захариева Георгиева

Член

050900028

Даниела Николова Димитрова

Председател

 

Пламенка Иванова Микова

Зам. Председател

 

Надежда Йорданова Ташева

Секретар

 

Милена Борисова Милкова

Член

 

Нина Борисова Митрова

Член

 

Венка Велкова Недкова

Член

 

Сергей Тошев Станчев

Член

 

Костадина Каменова Георгиева

Член

 

Алмира Кирилова Цокова

Член

050900029

Асен Йорданов Митков

Председател

 

Ангел Крумов Минин

Зам. Председател

 

Ели Богомилова Илиева

Секретар

 

Галина Томова Калчева

Член

 

Любомир Димитров Казашки

Член

 

Силвия Костова Николова

Член

 

Гошо Спасов Гергов

Член

 

Боринка Радославова Вълчова

Член

 

Боян Георгиев Беков

Член

050900030

Цветан Любенов Цветанов

Председател

 

Силвия Митова Петкова

Зам. Председател

 

Йоша Любчова Иванова

Секретар

 

Йордан Русинов Ангелов

Член

 

Савина Маринова Казашка

Член

 

Цеца Станкова Митова

Член

 

Ангелина Иванова Колчева

Член

 

Любен Тонков Петков

Член

 

Саша Гълъбова Тасева

Член

050900031

Радка Костадинова Маринова

Председател

 

Мая Георгиева Войкова

Зам. Председател

 

Илонка Борисова Асенова

Секретар

 

Матилда Невенчова Йорданова

Член

 

Полина Виткова Петкова

Член

 

Венка Цветанова Минина

Член

 

Цветомир Петров Цветанов

Член

 

Сандра Стойкова Влайкова

Член

 

Евелина Василева Христова

Член

050900032

Красимир Ангелов Крумов

Председател

 

Петьо Костов Петков

Зам. Председател

 

Оля Рачева Стоилова

Секретар

 

Цветанка Вълкова Николова

Член

 

Бранимира Герова Цветкова

Член

 

Анелия Стоянова Славчева

Член

 

Минка Костадинова Сурдулова

Член

 

Иван Тихомиров Найденов

Член

 

Митко Кръстев Цеков

Член

050900033

Роми Гергова Василева

Председател

 

Светла Миткова Ванкова

Зам. Председател

 

Мая Руменова Ангелова

Секретар

 

Камелия Асенова Мачашева

Член

 

Миротка Михайлова Петрова

Член

 

Рада Нинова Каменова

Член

 

Каменка Николова Мутафчийска

Член

 

Мариана Георгиева Тодорова

Член

 

Лилия Тодорова Николова

Член

050900034

Иванчо Василев Стоянов

Председател

 

Корнелия Асенова Иванова

Зам. Председател

 

Мариана Павлова Младенова

Секретар

 

Иван Илиев Николов

Член

 

Соня Крумова Дуцова

Член

 

Люба Йорданова Станкова

Член

 

Неделко Спасов Младенов

Член

 

Бонита Цветанова Лилкова

Член

 

Максим Георгиев Николов

Член

050900035

Илонка Милкова Цакова

Председател

 

Пролетка Вълчова Бишкова

Зам. Председател

 

Борислав Георгиев Дуцов

Секретар

 

Мариела Георгиева Велизарова

Член

 

Боян Петров Иванов

Член

 

Валери Станчев Марков

Член

 

Десислава Валериева Георгиева

Член

 

Евстатия Крумова Николова

Член

 

Пепа Желязкова Николова

Член

050900036

Георги Димитров Георгиев

Председател

 

Йорданка Жикова Нисторова

Зам. Председател

 

Тотка Йорданова Данова

Секретар

 

Лиляна Кирилова Ангелова

Член

 

Цецка Кирова Николова

Член

 

Ваня Рафайлова Гоцева

Член

 

Елеонора Крумова Кирилова

Член

 

Елка Стефанова Соколова

Член

 

Йорданка Иванова Георгиева

Член

050900037

Елеонора Венкова Кръстева

Председател

 

Борислав Атанасов Костов

Зам. Председател

 

Недялка Делчева Генова

Секретар

 

Нелка Цокова Генчева

Член

 

Наталия Красимирова Богданова

Член

 

Емилия Миткова Найденова

Член

 

Цеца Начева Георгиева

Член

 

Мария Цанова  Ангелова

Член

 

Мариян Любенов Йорданов

Член

050900038

Любомир Огнянов Янев

Председател

 

Теменужка Петрова Николова

Зам. Председател

 

Румяна Петкова Ангелова

Секретар

 

Росен Димитров Ракаджиев

Член

 

Наташа Иванова Тодорова

Член

 

Светла Страхилова Петрова

Член

 

Калофер Златанов Стоянов

Член

 

Росица Владова Цолова

Член

 

Силвия Георгиева Тодорова-Йорданова

Член

050900039

Илиана Младенова Горанова-Петкова

Председател

 

Ивайло Илиев Димитров

Зам. Председател

 

Таня Асенова Димитрова

Секретар

 

Руска Петрова Костова

Член

 

Пламен Тодоров Панов

Член

 

Лина Славчева Русинова

Член

 

Силвия Горанова Илиева

Член

 

Светлинка Йорданова Игнатова

Член

 

Цветан Красимиров Тасев

Член

050900040

Боян Георгиев Михайлов

Председател

 

Магда Гачова Тодорова

Зам. Председател

 

Данка Илиева Гъркова

Секретар

 

Миглена Миролюбова Вълкова

Член

 

Емил Георгиев Бърдарски

Член

 

Тотка Николова Георгиева

Член

 

Владимир Петков Стойков

Член

 

Илияна Венциславова Пекова

Член

 

Кевка Петрова Савова

Член

050900041

Цветомир Иванов Митев

Председател

 

Емилия Александрова Гечева

Зам. Председател

 

Пламен Лилков Славчев

Секретар

 

Мария Антова Джонова

Член

 

Андрей Ангелов Иванов

Член

 

Васил Борисов Хайдуков

Член

 

Мионика Ванкова Солакова

Член

 

Емил Тодоров Димитров

Член

 

Мариана Георгиева Тодорова

Член

050900042

Светлана Стоянова Въткова

Председател

 

Юлияна Иванова Тодорова

Зам. Председател

 

Пелагия Цанкова Йончева

Секретар

 

Нели Захаринова Каменова

Член

 

Бистра Петрова Лилкова

Член

 

Таса Петрова Младенова

Член

 

Младен Илиев Нонов

Член

 

Цветан Иванов Калеев

Член

 

Кирил Емилов Тодоров

Член

050900043

Илияна Василева Борисова

Председател

 

Галина Томова Стоянова

Зам. Председател

 

Марияна Евгениева Йорданова

Секретар

 

Марияна Венелинова Трифонова

Член

 

Недялка Георгиева Ганчева

Член

 

Анка Лозанова Григорова

Член

 

Зоя Боянова Стоянова

Член

 

Райна Борисова Бонева

Член

 

Емилия Божкова Георгиева

Член

050900044

Галина Стефанова Станкова

Председател

 

Валерия Спасова Иванова

Зам. Председател

 

Милена Стоянова Михайлова

Секретар

 

Лидия Илиева Гергова

Член

 

Мария Цветанова Григорова

Член

 

Елка Исаева Иванова

Член

 

Татяна Йосифова Илиева  

Член

050900045

Десислава Васкова Данова- Митова

Председател

 

Борислав Методиев Станков

Зам. Председател

 

Марияна Георгиева Петкова

Секретар

 

Зоринка Маринова Иванова

Член

 

Гошо Кънчов  Цоков

Член

 

Лора Пламенова Петкова

Член

 

Илонка Добрева Жикова

Член

050900046

Ирен Велимирова Димитрова

Председател

 

Таня Асенова Костадинова

Зам. Председател

 

Дияна Миткова Нинкова

Секретар

 

Ирена Иванова Прокопиева

Член

 

Петър Асенов Илиев

Член

 

Ангелина Сълова Дакова

Член

 

Здравко Митков Младенов

Член

 

Ангел Кръстев Николов

Член

 

Нелка Кирилова Кънева/

Член

050900047

Цветана Младенова Димитрова

Председател

 

Светлана Генадиева Стоянова-Йонова

Зам. Председател

 

Миглена Христова Асенова

Секретар

 

Диляна Иванова Каменова

Член

 

Анна Монова Младенова

Член

 

Цветана Митова Андреева

Член

 

Зорка Андреева Петкова

Член

 

Сашка Цветанова Младенова

Член

 

Маруся Венелинова Иванова

Член

050900048

Ивелина Цветанова Велкова

Председател

 

Радка Живкова Петкова

Зам. Председател

 

Тодорка Боянова Тодорова

Секретар

 

Петя Кирилова Илиева-Николова

Член

 

Надя Петрова Нинова

Член

 

Иванка Стоименова Йотова

Член

 

Виолета Маринова Тодорова

Член

050900049

Веселка  Иванова Исаева

Председател

 

Наташа Николова Тодорова

Зам. Председател

 

Надка Илиева Петрова

Секретар

 

Лилия Стефчова Тодорова

Член

 

Генади Стоянов Генов

Член

 

Иванка Димитрова Георгиева

Член

 

Валентина Петрова Аврамова

Член

 

Цветан Младенов Лилков

Член

 

Моника Пламенова Нинкова

Член

050900050

Анатоли Людмилов Атанасов

Председател

 

Катя Петрова Цанкова

Зам. Председател

 

Валентина Славчева Чушкова

Секретар

 

Ивайло Бойков Димитров

Член

 

Маргарита Петкова Петрова

Член

 

Галина Илиева Радулова

Член

 

Радко Каменов Рангелов

Член

 

Милена Стоянова Иванова

Член

 

Лили Кръстева Доцинска

Член

050900051

Мариана Александрова Иванова

Председател

 

Иван Вълчев Каменов

Зам. Председател

 

Петя Василева Христова

Секретар

 

Иван Савчов Цанков

Член

 

Полида Василева Йотова

Член

 

Любен Асенов Радулов

Член

 

Адрияна Йорданова Цветкова

Член

 

Иван Димитров Иванов

Член

 

Момчил Александров Златков

Член

050900052

Нора Йорданова Стоянова

Председател

 

Ивайло Петров Ангелов

Зам. Председател

 

Николина Петрова Пекова

Секретар

 

Димитър Атанасов Райков

Член

 

Боряна Нинкова Виденова

Член

 

Валентина Тодорова Христова

Член

 

Мариета Миланова Дамянова

Член

 

Венко Денчов Георгиев

Член

 

Стефани Стефанова Венелинова

Член

050900053

Етелка Иванова Рангелова

Председател

 

Владислава Методиева Стоянова

Зам. Председател

 

Силвия Красиева Асенова

Секретар

 

Емилия Живкова Гаврилова

Член

 

Виолета Веселинова Средкова

Член

 

Александра Микова Николова

Член

 

Цветан Иванов Цанков

Член

 

Пролет Крумова Димитрова

Член

 

Емилия Николова Цветкова

Член

050900054

Анатоли Коцов Ангелов

Председател

 

Диана Веселинова Янева

Зам. Председател

 

Елка Йорданова Младенова

Секретар

 

Снежанка Ценкова Василева

Член

 

Мирослав Петров Божинов

Член

 

Лучия Савова Георгиева

Член

 

Стефка Неделкова Маринова

Член

 

Валентина Каменова Георгиева

Член

 

Мими Иванова Цекова

Член

050900055

Румелина Методиева Дицова

Председател

 

Елеонора Венкова Кръстева

Зам. Председател

 

Боряна Димитрова Лозанова

Секретар

 

Анна Томова Божинова

Член

 

Ралица Иванова Иванова

Член

 

Станка Петрова Станкова

Член

 

Ирена Иванова Илиева

Член

 

Кристина Милкова Симеонова

Член

 

Дениса Огнянова Янева

Член

050900056

Мартин Георгиев Марков

Председател

 

Наташа Найкова Тодорова

Зам. Председател

 

Мария Любенова Игнатова

Секретар

 

Таня Иванова Лалова

Член

 

Анжела Иванова Атанасова

Член

 

Юлия Живова Долашкова-Ценова

Член

 

Пролетка Страхилова Каменова

Член

 

Кристина Станиславова Недкова

Член

 

Галя Тошкова Стойкова

Член

050900057

Юлия Димитрова Станкова

Председател

 

Симеон Марков Симеонов

Зам. Председател

 

Ана Руменова Николова

Секретар

 

Димитринка Василева Вергилова

Член

 

Илиян Ангелов Йорданов

Член

 

Петя Радкова Георгиева

Член

 

Василка Иванова Петрова

Член

 

Юлиян Славчов Велков

Член

 

Николай Димитров Цочев

Член

050900058

Анета Йорданова Борисова

Председател

 

Ивайло Емилов Ангелов

Зам. Председател

 

Мария Петкова Тодорова

Секретар

 

Емилия Димитрова Младенова

Член

 

Светослав Петров Йорданов

Член

 

Галин Иванов Георгиев

Член

 

Генчо Данков Николов

Член

 

Йорданка Йорданова Михалкова

Член

 

Станимирка Цветанова Маринова

Член

050900059

Илияна Асенова Иванова

Председател

 

Пенко Беров Пеков

Зам. Председател

 

Надка Цветанова Павлова

Секретар

 

Даниела Енчова Ангелова

Член

 

Нели Евстатиева Върбанова

Член

 

Здравка Кирилова Георгиева

Член

 

Благовеста Руменова Нинкова

Член

 

Снежана Йорданова Францева

Член

 

Васил Георгиев Гълъбов

Член

050900060

Надка Стефанова Францова

Председател

 

Фиданка Асенова Костадинова

Зам. Председател

 

Валентина Стефанова Маринова

Секретар

 

Митана Предова Георгиева

Член

 

Мариана Цветанова Тодорова

Член

 

Гергана Кирилова Владимирова

Член

 

Павел Тихомиров Петков

Член

 

Мариела Неофитова Каменова

Член

 

Александър Ценков Вълчев

Член

050900061

Снежанка Илиева Бадева - Любенова

Председател

 

Наталия Гачова Младенова

Зам. Председател

 

Ангел Ангелов Ангелов

Секретар

 

Милена Стоянова Георгиева

Член

 

Ваня Василева Ванчева

Член

 

Марияна Вълева Антова

Член

 

Лилия Станчева Тодорова

Член

 

Божана Димитрова Александрова

Член

 

Велко Нисторов Спасов

Член

050900062

Калинка Василева Кирилова

Председател

 

Елка Иванова Вълчева

Зам. Председател

 

Вергина Иванова Йорданова

Секретар

 

Пламен Атанасов Цанков

Член

 

Емил Йорданов Върбанов

Член

 

Петко Борисов Ненов

Член

 

Ани Кирилова Мирчева

Член

 

Пепа Цанкова Билярска

Член

 

Красимира Митева Георгиева

Член

050900063

Зинаида Теофилова Ненкова

Председател

 

Светослав Филимонов Георгиев

Зам. Председател

 

Светослав Людмилов Атанасов

Секретар

 

Цветко Блажов Лозанов

Член

 

Ивайло Георгиев Томов

Член

 

Вяра Леонидова Станкова

Член

 

Момчил Чавдаров Ценов

Член

 

Елена Георгиева Георгиева

Член

 

Искра Цветанова Борисова

Член

050900064

Марийка Радославова Александрова

Председател

 

Валентина Методиева Янева

Зам. Председател

 

Наташа Славейкова Венелинова

Секретар

 

Васил Недялков Чернев

Член

 

Анюшка Живкова Петкова

Член

 

Никола Коцев Николов

Член

 

Тинка Костадинова Бояджиева

Член

 

Снежана Йончева Георгиева

Член

 

Сашка Берова Пекова

Член

050900065

Росица Станчева Еремиева

Председател

 

Стефан Томов Цветков

Зам. Председател

 

Милка Дянкова Павлова

Секретар

 

Ирена Людмилова Томова

Член

 

Катя Андреева Георгиева

Член

 

Емилия Георгиева Василева

Член

 

Бисерка Иванова Лазарова

Член

 

Вержиния Станкова Шопова

Член

 

Росица Станчева Еремиева

Член

050900066

Лиляна Младенова Петрова

Председател

 

Боряна Велкова Иванова

Зам. Председател

 

Антоанета Перова Митова

Секретар

 

Цветана Ангелова Крумова

Член

 

Таня Димитрова Маркова

Член

 

Тихомир Росенов Тодоров

Член

 

Перка Йорданова Цветкова

Член

 

Ивайла Дилянова Лишкова

Член

 

Виолета Недялкова Панайотова

Член

050900067

Паска Симова Симова

Председател

 

Лиляна Захариева Тодорова

Зам. Председател

 

Недялко Цветанов Панталеев

Секретар

 

Иван Велков Иванов

Член

 

Веска Ванкова Райкова

Член

 

Виолета Тодорова Савова

Член

 

Снежанка Бранкова Петрова

Член

 

Мариян Павлов Борисов

Член

 

Катя Ангелова Лилова

Член

050900068

Валентина Александрова Йоцова

Председател

 

Веселка Боянова Бушева

Зам. Председател

 

Милен Йоцов Митов

Секретар

 

Боянка Димчева Генова

Член

 

Свиленка Любенова Еленкова

Член

 

Стефанка Иванова Лазарова

Член

 

Станка Кирилова Иванова

Член

 

Красимира Живкова Климентова

Член

 

Анета Владова Атанасова-Лозанова

Член

050900069

Кольо Стефанов Колев

Председател

 

Ваня Боянова Василева

Зам. Председател

 

Ягодинка Боянова Цветанова

Секретар

 

Светослав Сашков Славчев

Член

 

Асен Нешев Василев

Член

 

Асен Ванков Илиев

Член

 

Събин Русинов Димитров

Член

 

Десислава Димитрова Христова

Член

 

Ставри Димитров Борисов

Член

050900070

Татяна Неделчова Цанова

Председател

 

Лазар Петров Василев

Зам. Председател

 

Надя Георгиева Гайдарска

Секретар

 

Стефан Борисов Михайлов

Член

 

Галина Стоянова Георгиева

Член

 

Димитър Сашов Стаменов

Член

 

Милчо Славчов Омеров

Член

 

Мариана Валериева Николова

Член

 

Боян Коцев Боянов

Член

050900071

Наталия Велкова Маринова

Председател

 

Цветелина Петрова Славчева

Зам. Председател

 

Йордан Маринов Данчев

Секретар

 

Лозинка Петрова Борисова

Член

 

Димчо Николов Недялков

Член

 

Христо Николов Христов

Член

 

Валери Асенов Игнатов

Член

 

Виктор Цветанов Пасков

Член

 

Николчо Найденов Илиев

Член

050900072

Събин Русинов Димитров

Председател

 

Людмил Димитров Сашов

Зам. Председател

 

Красимир Цветанов Найденов

Секретар

 

Гена Върбанова Михайлова

Член

 

Мира Йорданова Петракиева

Член

 

Асен Цеков Маринов

Член

 

Васил Петров Балдачки

Член

050900073

Йордан Петков Петракиев

Председател

 

Димчо Николов Недялков

Зам. Председател

 

Цветлин Йосифов Ангелов

Секретар

 

Сашо Александров Георгиев

Член

 

Снежана Ангелова Цанова

Член

 

Димитър Людмилов Димитров

Член

 

Божурка Асенова Георгиева

Член

 

Витко Венчев Любенов

Член

 

Санди Ангелов Сандов

Член

050900074

Лазарина Любенова Петкова

Председател

 

Иванка Борисова Рангелова

Зам. Председател

 

Владимир Тошев Димитров

Секретар

 

Мариана Николаева Микова

Член

 

Милчо Замфиров Ташев

Член

 

Русин Ванков Илиев

Член

 

Огнян Савов Михайлов

Член

 

Славчо Кирилов Бълев

Член

 

Константин Асенов Недялков

Член

050900075

Кольо Димитров Крумов

Председател

 

Емил Симеонов Цветанов

Зам. Председател

 

Александър Петров Лозанов

Секретар

 

Красимира Цокова Иванова-Цанова

Член

 

Марин Николов Маринов

Член

 

Валери Йорданов Петров

Член

 

Виолета Вергилова Георгиева

Член

 

Валентина Маринова Борисова

Член

 

Мариана Валериева Николова

Член

050900076

Цветан Стоянов Михайлов

Председател

 

Тодор Иванов Тодоров

Зам. Председател

 

Маргаритка Николова Антова

Секретар

 

Цветелина Иванова Борисова

Член

 

Ваня Ванчева Микова

Член

 

Лидия Микова Александрова

Член

 

Еличка Георгиева Филипова

Член

 

Николай Марков Найденов

Член

 

Маруся Коцова Младенова

Член

050900077

Трифон Цеков Тошов

Председател

 

Росен Тодоров Станков

Зам. Председател

 

Здравка Георгиева Цанкова

Секретар

 

Васил Иванов Стоянов

Член

 

Илияна Рангелова Илиева

Член

 

Евгения Георгиева Цекова

Член

 

Владимир Атанасов Георгиев

Член

050900078

Светли Митов Средков

Председател

 

Сийка Ангелова Неделкова

Зам. Председател

 

Светла Иванова Петрова

Секретар

 

Петър Илиев Петров

Член

 

Снежана Велкова Пешева

Член

 

Детелина Тодорова Митева

Член

 

Албена Любенова Герасимова

Член

050900079

Габриела Петрова Найденова

Председател

 

Росица Миткова Нинкова

Зам. Председател

 

Цецка Митова Вълчева

Секретар

 

Лидия Павлова Ангелова

Член

 

Николай Валентинов Начев

Член

 

Ангел Петров Младенов

Член

 

Златко Лазаров Нямцов

Член

 

Мариана Ангелова Александрова

Член

 

Маргарита Василева Никифорова

Член

050900080

Александър Петров Лозанов

Председател

 

Тодор Лазаров Петров

Зам. Председател

 

Борислав Янков Петков

Секретар

 

Мариан Асенов Русков

Член

 

Боянка Милчева Пантева

Член

 

Зорка Асенова Любенова

Член

 

Асен Цеков Маринов

Член

050900081

Ангел Иванов Петров

Председател

 

Веселка Цветанова Маринова

Зам. Председател

 

Анжела Иванова Матеева

Секретар

 

Еленка Борисова Панчева

Член

 

Ванка Георгиева Кръстева

Член

 

Ивайло Найденов Рачев

Член

 

Станка Петрова Станкова

Член

050900082

Перо Коцов Бързашки

Председател

 

Илияна Стефанова Стефанова

Зам. Председател

 

Албена Станчева Стоянова

Секретар

 

Веска Ценкова Цанкова

Член

 

Иван Георгиев Рангелов

Член

 

Рилка Иванова Петрова

Член

 

Иванка Николова Лозанова

Член

050900083

Венцислава Бориславова Станева

Председател

 

Александър Якимов Ангелов

Зам. Председател

 

Ваня Евдокимова Василева

Секретар

 

Пламен Митков Филипов

Член

 

Славчо Димитров Амзов

Член

 

Венцислав Йонов Станков

Член

 

Петър Георгиев Илиев

Член

050900084

Дилян Тодоров Младенов

Председател

 

Димитър Велков Цанов

Зам. Председател

 

Августинка Петрова Георгиева

Секретар

 

Паска Станкова Михайлова

Член

 

Искра Методиева Димитрова

Член

 

Изолинка Миткова Пекова

Член

 

Митко Филипов Иванов

Член

050900085

Петър Вълчев Рангелов

Председател

 

Миглена Пламенова Димитрова

Зам. Председател

 

Галя Томова Ангелова

Секретар

 

Малинка Микова Солакова

Член

 

Иванка Кръстева Трифонова

Член

 

Пенка Найденова Тодорова

Член

 

Венета Кирилова Иванова

Член

050900086

Татянка Цветкова Георгиева

Председател

 

Елизабет Методиева Атанасова

Зам. Председател

 

Марияна Славчева Димитрова

Секретар

 

Галя Борисова Монова

Член

 

Илинка Митова Лозанова

Член

 

Иван Велков Иванов

Член

 

Мими Петрова Пешева

Член

050900087

Искра Илиева Ламбова

Председател

 

Веселка Ваньова Станкова

Зам. Председател

 

Тотка Илиева Пашанска

Секретар

 

Цеца Ангелова Анкова

Член

 

Манолка Иванова Бранкова

Член

 

Стефан Ванков Фишкин

Член

 

Зинаида Славчова Маринчева

Член

050900088

Лили Цветанова Попова 

Председател

 

Лидия Димитрова Камарашка

Зам. Председател

 

Светла Микова Бояджийска

Секретар

 

Милка Божинова Петкова

Член

 

Лиляна Иванова Картина

Член

 

Силвия Иванова Каменова

Член

 

Бисерка Гергова Недкова

Член

 

Гина Ангелова Шишкова

Член

 

Мария Димова Маринчева

Член

050900089

Милка Крумова Маринова

Председател

 

Еличка Любенова Михайлова

Зам. Председател

 

Лиляна Цветкова Янкова

Секретар

 

Марияна Данчова Стоянова

Член

 

Цветанка Георгиева Маринова

Член

 

Свободка Павлова Генова

Член

 

Валентин Иванов Стоилов

Член

050900090

Боряна Иванова Тончева

Председател

 

Росица Ванкова Ванкова

Зам. Председател

 

Роза Димитрова Михайлова

Секретар

 

Генади Стефчов Ангелов

Член

 

Стоян Кирилов Ванков

Член

 

Велина Емилова Спасова

Член

 

Людмила Найденова Николова

Член

050900091

Ягода Светломирова Ванкова

Председател

 

Савин Любомиров Савов

Зам. Председател

 

Детелинка Венелинова Петрова

Секретар

 

Татяна Живкова Блажева

Член

 

Методи Костадинов Йонов

Член

 

Тодор Янчов Иванов

Член

 

Цецка Петрова Петкова

Член

050900092

Анка Викторова Каменова

Председател

 

Огнян Павлов Цветков

Зам. Председател

 

Рени Емилова Милкинска

Секретар

 

Калинка Пеева Николова

Член

 

Данка Лазарова Младенова

Член

 

Венка Томова Василева

Член

 

Таня Гергова Тошева

Член

 

Борис Кръстев Игнатов

Член

 

Елвина Ромилова Цанкова

Член

050900093

Ваня Кръстева Стефанова

Председател

 

Малинка Евдокимова Александрова

Зам. Председател

 

Пенко Маринов Григоров

Секретар

 

Иван Петров Николов

Член

 

Пролетка Богомилова Тодорова

Член

 

Емил Георгиев Велков

Член

 

Мирослав Спасов Спасов

Член

050900094

Пламен Георгиев Петров

Председател

 

Йордан Ценков Първолов

Зам. Председател

 

Владимир Петков Вълчев

Секретар

 

Милена Добринова Ненова

Член

 

Елза Георгиева Аврамова

Член

 

Богомил Недялков Кирилов

Член

 

Борислав Венциславов Вълчев

Член

050900095

Олег Славчев Георгиев

Председател

 

Катя Томова Димитрова

Зам. Председател

 

Людмила Михайлова Любенова

Секретар

 

Юлия Мариянова Крумова

Член

 

Красимира Петрова Джунова

Член

 

Мариана Вергилова Тошева

Член

 

Маглена Ангелова Тимофеева

Член

 

Невена Флорова Ванкова

Член

 

Катя Томова Димитрова

Член

050900096

Албена Тодорова Иванова

Председател

 

Анелия Емилова Георгиева

Зам. Председател

 

Спас Митков Генчев

Секретар

 

Ирена Теофилова Парашкевова

Член

 

Веселка Ценова Цветкова

Член

 

Десислава Гаджимирова Вълчова

Член

 

Елиза Иванова Нешкова

Член

050900097

Валентина Илиева Петрова

Председател

 

Лиляна Данаилова Колева

Зам. Председател

 

Линка Иванова Димитрова

Секретар

 

Петър Стоянов Пасков

Член

 

Людмила Иванова Георгиева

Член

 

Галя Йорданова Джонова

Член

 

Теодоси Фацов Аврамов

Член

050900098

Пролетка Иванова Асенова

Председател

 

Снежанка Емануилова Аврамова

Зам. Председател

 

Любен Цветанов Стоянов

Секретар

 

Веселин Йорданов Йончев

Член

 

Цеца Микова Цекова

Член

 

Пролетка Герасимова Маринова

Член

 

Симеон Василев Василев

Член

050900099

Татяна Иванова Ангелова

Председател

 

Евелина Асенова Бончина

Зам. Председател

 

Цеца Христова Йорданова

Секретар

 

Валя Захариева Петрова

Член

 

Соня Захариева Йонова

Член

 

Анчо Крумов Ванков

Член

 

Венцислав Йосифов Савов

Член

050900100

Митко Ангелов Велков

Председател

 

Борислав Емилов Борисов

Зам. Председател

 

Цветана Кирилова Пекова

Секретар

 

Петър Петров Станков

Член

 

Ганчо Борисов Ганчев

Член

 

Вера Иванова Станева

Член

 

Велина Цветанова Андреева

Член

050900101

Биляна Цветанова Димитрова

Председател

 

Гинка Йонова Маринова

Зам. Председател

 

Ирена Георгиева Любенова

Секретар

 

Велислава Витанова Вергилова

Член

 

Иванка Николова Маринова

Член

 

Росица Димитрова Стойкова

Член

 

Ася Юлиянова Бориславова

Член

050900102

Игор Николов Иванов

Председател

 

Лили Спасова Генова

Зам. Председател

 

Ангел Флоров Аврамов

Секретар

 

Витан Вергилов Флоров

Член

 

Соня  Савова Станева

Член

 

Величко Илиев Ангелов

Член

 

Зорница Пламенова Недялкова

Член

050900103

Георги Иванов Филипов

Председател

 

Димитър Асенов Димитров

Зам. Председател

 

Калин Любенов  Пантов

Секретар

 

Веселка Каменова Трифонова

Член

 

Феврония  Ванкова Петрова

Член

 

Ваня Боянова Иванова

Член

 

Лидка Стоянова Александрова

Член

050900104

Пенка Стоянова Иванова

Председател

 

Румянка Георгиева Младенова

Зам. Председател

 

Николай Емилов Методиев

Секретар

 

Детелин Иванов Андреев

Член

 

Асен Петров Луков

Член

 

Ваня Хараламбиева Еленкова

Член

 

Ванчо Иванов Велков

Член

050900105

Яни Неофитов Флоров

Председател

 

Антоанета Георгиева Павлова

Зам. Председател

 

Венелин Ангелов Венелинов

Секретар

 

Мери Младенова Динова

Член

 

Цветанка Викторова Янева

Член

 

Светослав Йорданов Иванов

Член

 

Мария Максимова Иванова

Член

050900106

Петя Димитрова Перкова

Председател

 

Вергиния Йончева Мишева

Зам. Председател

 

Иван Диков Георгиев

Секретар

 

Бисер Красимиров Кръстов

Член

 

Нели Станчова Мичева

Член

 

Димка Перкова Димитрова

Член

 

Петьо Ванчов Диков

Член

 

Красимира Славчева Костова

Член

 

Ваня Петрова Петрова

Член

050900107

Пепа Стоянова Георгиева

Председател

 

Ванюша Лилова Иванова

Зам. Председател

 

Лидия Илиева Рангелова

Секретар

 

Паулина Емилова Миладинова

Член

 

Емилия Маринова Миланова

Член

 

Галина Пантова Георгиева

Член

 

Снежинка Евгениева Николова

Член

050900108

Емил Борисов Каменов

Председател

 

Ангел Валтеров Миладинов

Зам. Председател

 

Маргарита Любенова Христова

Секретар

 

Христо Петров Ценов

Член

 

Даниела Нинова Маринова

Член

 

Катя Перова Митова

Член

 

Стефка Иванова Иванова

Член

 

Петя Любомирова Радославова

Член

 

Бисер Красимиров Кръстов

Член

050900109

Виолета Йорданова Славчева

Председател

 

Иванка Димитрова Гергова

Зам. Председател

 

Иван Каменов Борисов

Секретар

 

Елка Цветанова Петрова

Член

 

Перка Славчова Стефанова

Член

 

Петър Киров Каменов

Член

 

Илиян Бойков Ицов

Член

 

Емил Николаев Александров

Член

 

Станислав Иванов Русинов

Член

050900110

Цветанка Кирилова Тодорова

Председател

 

Камелия Емилова Илиева

Зам. Председател

 

Начо Николов Начев

Секретар

 

Мариана Иванова Монова

Член

 

Павлинка Стоянова Петкова

Член

 

Любен Русинов Кръстев

Член

 

Цецка Цветанова Чамова

Член

050900111

Иван Ивков Стоянов

Председател

 

Лъчезар Иванов Георгиев

Зам. Председател

 

Мара Василева Иванова

Секретар

 

Георги Веселинов Георгиев

Член

 

Маша Каменова Александрова

Член

 

Мими цветкова Иванова-Филипова

Член

 

Сандра Стойкова Влайкова

Член

050900112

Петър Димитров Русинов

Председател

 

Георги Атанасов Чолаков

Зам. Председател

 

Милена Георгиева Тошева

Секретар

 

Кирчо Николов Трифонов

Член

 

Матей Димитров Матеев

Член

 

Илийчо Еленков Цекин

Член

 

Никола Цветанов Николов

Член

050900113

Иван Венциславов Христов

Председател

 

Иван Георгиев Иванов

Зам. Председател

 

Начко Йончов Наков

Секретар

 

Ценко Иванов Ценов

Член

 

Ванчо Петров Тодоров

Член

 

Детелин Стефанов Пеков

Член

 

Иванка Васкова Иванова

Член

050900114

Ирина Ванкова Каменова

Председател

 

Асен Ангелов Димитров

Зам. Председател

 

Ангел Иванов Борисов

Секретар

 

Стоил Николов Спасов

Член

 

Куна Петрова Матеева

Член

 

Силвия Вилиянова Петрова

Член

 

Петър Петров Василев

Член

050900115

Албена Петрова Димитрова

Председател

 

Стефка Тодорова Петрова

Зам. Председател

 

Таня Николова Матеева

Секретар

 

Надка Велкова Вълчева

Член

 

Даниела Кирилова Петрова

Член

 

Стоянчо Митков Кирков

Член

 

Славчо Яков Младенов

Член

050900116

Лиляна Иванова Цекова

Председател

 

Диляна Ангелова Георгиева

Зам. Председател

 

Андрей Трифонов Андреев

Секретар

 

Красимир Цанков Димитров

Член

 

Мариана Сашова Живкова

Член

 

Димитър Любенов Димитров

Член

 

Младен Симеонов Ангелов

Член

050900117

Мария Илиева Карова

Председател

 

Весела Кръстева Митова

Зам. Председател

 

Веселин Френг Кочанов

Секретар

 

Цветан Борисов Николов

Член

 

Юлияна Костова Живкова

Член

 

Силвия Георгиева Николова

Член

 

Румен Борисов Антов

Член

050900118

Петя Пламенова Маринова

Председател

 

Николай Тодоров Велков

Зам. Председател

 

Валентин Венчов Георгиев

Секретар

 

Йоана Пламенова Петрова

Член

 

Петко Илиев Георгиев

Член

 

Марияна Иванова Спасова

Член

 

Пламен Генадиев Петров

Член

 

Мая Руменова Ангелова

Член

 

Марян Яворов Андреев

Член

050900119

Диляна Найденова Иванова

Председател

 

Ирена Илиева Дуцова-Йоницова

Зам. Председател

 

Даниел Милчев Костадинов

Секретар

 

Кръсто Петков Йоницов

Член

 

Мирослав Ангелов Горанов

Член

 

Румен Лападатов Кръстев

Член

 

Мая Венкова Станимирова

Член

050900120

Марияна Ванкова Генова

Председател

 

Нинко Димитров Иванов

Зам. Председател

 

Йордан Славчев Иванов

Секретар

 

Емилия Йорданова Томова

Член

 

Дияна Петрова Дочева

Член

 

Лозка Цекова Лукова

Член

 

Тони Николов Иванов

Член

050900121

Наталия Василева Първанова - Макариева

Председател

 

Кирил Михайлов Лозанов

Зам. Председател

 

Емил Александров Ангелов

Секретар

 

Цветана Еленкова Тодорова

Член

 

Румен Еленков Михалков

Член

 

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА следния списък с резервни членове на секционните избирателни комисии на територията на община Видин:

 

 

 1. Искра Николова Панова
 2. Райна Борисова Велкова
 3. Василка Ценова Младенова
 4. Виолета Цанкова Велкова
 5. Любен Николов Ризов
 6. Любен Миланов Тодоров
 7. Ангел Борисов Ангелов
 8. Добрина Стефчова Станкова
 9. Ирена Людмилова Томова
 10. Антония Анатолиева Илиева
 11. Тотка Методиева Петкова
 12. Венетка Вълчева Тодорова
 13. Йонка Велкова Димитрова
 14. Марийка Икова Стоенелова
 15. Венелин Филипов Илиев
 16. Емил Маринов Йонов
 17. Христина Димитрова Младенова
 18. Донка Маркова Димитрова-Йонова
 19. Надя Григорова Прангаджийска
 20. Василка Цветкова Петкова
 21. Десислава Сашова Петрова
 22. Невена Иванова Митова
 23. Зинка Аурелова Бушева
 24. Галинка Миткова Нинкова
 25. Диана Миткова Кочанова
 26. Анелия Иванова Атанасова
 27. Никола Борисов Калинов
 28. Лорета Асенова Алекова
 29. Огнян Илиев Димитров
 30. Трифка Николова Цакова
 31. Гено Огнянов Генов
 32. Силвия Георгиева Николова
 33. Лидия Борисова Димитрова
 34. Соня Захариева Йонова
 35. Иванка Димитрова Георгиева
 36. Ирена Евдокимова Борисова
 37. Симона Людмилова Любенова
 38. Цветомир Красимиров Борисов
 39. Христина Паунова Некова
 40. Мариела Неофитова Каменова
 41. Евстатия Крумова Николова
 42. Людмил Емилов Блажев
 43. Светла Стоянова Блажева
 44. Нели Валериева Руменова
 45. Ани Кирилова Мирчева
 46. Трифон Вълков Трифонов
 47. Мая Асенова Димитрова
 48. Иванка Васкова Иванова
 49. Галина Крумова Нонова
 50. Василка Цветкова Петкова
 51. Пролетка Страхилова Каменова
 52. Митка Борисова Томова
 53. Грациела Радкова Петрова
 54. Мара Каменова Ангелова
 55. Поликсена Младенова Йоцова-Спасова

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 30.09.2019 в 20:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения