Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 189-МИ
Видин, 31.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Движение за права и свободи – ДПС

На 28.10.2019 г., с вх. № 190 от 28.10.2019 г., в ОИК – Видин е постъпило заявление - декларация от Калин Славчев Петров – обявен за избран за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – ДПС на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27 октомври 2019 г. Със заявлението се декларира отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – ДПС, отказ от участие от мандата в класирането като кандидат за общински съветник и желание да бъде заличен.

На 29.10.2019 г., с вх.№ 191 и 192 от 29.10.2019 г., в ОИК – Видин са постъпили заявления - декларации съответно от Пламен Тошов Николов и от Петър Ванчев Тодоров, с които двамата са декларирали отказ да участват в класирането като кандидати за общински съветници от листата на Движение за права и свободи – ДПС, отказ от участие от мандата в класирането като кандидати за общински съветници, както  и са заявили желание да бъдат заличени.

На 31.10.2019 г., с вх. № 207 от 31.10.2019 г., в ОИК – Видин е постъпило заявление - декларация от Методи Митов Митов, с което се декларира отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – ДПС, отказ от участие от мандата в класирането като кандидат за общински съветник и желание да бъде заличен.

ОИК – Видин разгледа постъпилите заявления и установи следното:

С Решение № 174-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове, Движение за права и свободи – ДПС получава два броя общински съветници след проведените избори за общински съветници и кметове в община Видин на 27 октомври 2019 г.

Калин Славчев Петров е избран за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – ДПС - на второ място в листата. От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници, според получени преференции на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27.10.2019 г., трети, четвърти, пети и шести класирани кандидати от листата на Движение за права и свободи – ДПС са сътветно: Методи Митов Митов, Пламен Тошов Николов, Петър Ванчев Тодоров и Красимир Асенов Иванов.

С оглед направените волеизявления от страна на лицата, подписали и подали гореописаните заявления – декларации, ОИК – Видин ще следва да обяви за избран Красимир Асенов Иванов за общински съветник от листата на Движение за права и свободи – ДПС, на мястото на Калин Славчев Петров.

Предвид горното и на основание 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453 и 454 от ИК, Общинска избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

                Обявява за избран за общински съветник Красимир Асенов Иванов от листата на Движение за права и свободи – ДПС.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.        

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения