Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 387 - МИ
Видин, 27.10.2015

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Владимир Цветанов Тошев упълномощен представител на ПП”ГЕРБ”

В ОИК - Видин на 26.10.2015 г. в 07:30 ч. е постъпила жалба от Владимир Цветанов Тошев упълномощен представител на ПП”ГЕРБ”, с вх. № 291 от 26.10.2015 г. на ОИК - Видин.

В жалбата се твърди, че в офиса на ПП”ГЕРБ” в изборната нощ, след приключване на изборния ден са постъпили сигнали от застъпници и представители на партията за нарушение на чл.431 от ИК.

В сигналите се твърдяло, че в изборните помещения във всички СИК на територията на гр.Видин, по време на броенето на бюлетините, са нахлували външни лица, които са се представяли като членове на ОИК-Видин.

Лицата са искали отстраняването на членовете на СИК от броенето и изземвали функциите им, чрез заплахи и обиди.

Сочи се, че нарушенията са извършени в СИК № 050900066; СИК №050900007; СИК №050900010 и СИК №050900014.

За извършител се сочи лицето Ирена Александрова, придружавана от още двама души.

Твърди се, че в присъствието на свидетеля Любомир Низамов - кандидат за общински съветник от ПП”ГЕРБ”, лицето Ирена Александрова и придружаващите я лица, са се представили за членове на ОИК и са разпоредили на членовете на СИК да се отстранят от броенето на бюлетините, за да започнат те да броят вярно.

ПП”ГЕРБ” молят да се извърши проверка за установяване извършено ли е нарушение на чл.431 от ИК и наистина ли лицето Ирена Александрова или други лица са изземвали функциите на членове на СИК.

Във втората част на сигнала се твърди, че са установени съществени пропуски в сканираните протоколи и несъответствия в отделни графи на протоколите, които се предават на ОИК от СИК.

От ПП”ГЕРБ” считат, че предоставените протоколи са с неверни данни.

Моли се ОИК да разпореди повторно, ръчно преброяване на бюлетините от всички СИК в района на ОИК-Видин.

ОИК – Видин разгледа жалбата и установи, следното:

На 26.10.2015г. в периода 20,00-21,00 часа по сигнал на председателя на СИК № 050900066, разположена в гр.Видин, ПГ „Михалаки Георгиев”, е извършена проверка от членове на ОИК – Видин, Петьо Петков и Даниел Боянов, при която не е установено присъствие в изборното помещение на лица, извън посочените в чл.431 от ИК.

При проверката са дадени указания на председателя на СИК, относно правомощията на присъстващите кандидати, застъпниците и представителите.

Указано е, че членовете на ОИК се легитимират с удостоверение издадено от ЦИК, лична карта и обозначителен знак с трите имена и означение с длъжността в ОИК.

Указано е че, при преброяването не се допускат лица извън посочените в чл.431 от ИК  и че членовете на ОИК не могат да изземват функциите на СИК, касаещи преброяване на бюлетини, както и за това, че присъстващите на преброяването не могат да дават указания на членовете на СИК, относно начина им на работа и действителността на бюлетините.

На председателя на СИК, в присъствието на всички присъстващи в изборното помещение , са разяснени правомощията по чл.100, ал.1 и ал.3 от ИК.

На присъстващите кандидати, застъпници и представители са разяснени правата по ИК и правото на председателя на СИК да издава разпореждания по организацията в изборния ден и задължението им за изпълнение.

На 26.10.2015 г. в периода 03,00-4,30 часа по сигнал на председателя на СИК № 050900007 разположена в гр.Видин, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” е извършена проверка от член на ОИК –Видин Даниел Боянов, при която не е установено присъствие в изборното помещение, на лица извън посочените в чл.431 от ИК.

При проверката са дадени указания на председателя на СИК, относно правомощията на присъстващите кандидати, застъпниците и представителите.

Указано е, че членовете на ОИК се легитимират с удостоверение издадено от ЦИК, лична карта и обозначителен знак с трите имена и означение с длъжността в ОИК.

Указано е, че в при преброяването не се допускат лица извън посочените в чл.431 от ИК  и че членовете на ОИК не могат да изземват функциите на СИК, касаещи преброяване на бюлетини, както и за това, че присъстващите на преброяването не могат да дават указания на членовете на СИК, относно начина им на работа и действителността на бюлетините.

На председателя на СИК, в присъствието на всички присъстващи в изборното помещение са разяснени правомощията по чл.100, ал.1 и ал.3 от ИК.

На присъстващите кандидати, застъпници и представители са разяснени правата по ИК и правото на председателя на СИК да издава разпореждания по организацията в изборния ден и задължението им за изпълнение.

С оглед на това, че сигналът е постъпил на 26.10.2015 г. в 07:30 ч., към момента, на който броенето в посочените СИК е било приключило и поради това, че на телефоните на ОИК не са постъпвали други сигнали за извършено нарушение на чл.431 от ИК, проверки не са извършвани в СИК №050900010 и СИК №050900014.

Сигналът от Владимир Цветанов Тошев упълномощен представител на ПП”ГЕРБ”, с вх. № 291 от 26.10.2015 г. на ОИК – Видин е изпратен на РП-Видин.

Предвид установеното, ОИК-Видин приема, че по отношение на възможността за образуване на административнонаказателно производство срещу Ирена Александрова за нарушение на чл.431 от ИК, не са налице достатъчно доказателства за извършено такова, тъй като лицето Ирена Александрова е кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция „Единни за промяна” и може да присъства в изборното помещение по време на броенето на бюлетините.

Предвид на твърдението, че същото лице е иззело функциите на СИК, при броенето на бюлетините, като се е представила за член на ОИК-Видин, ОИК-Видин счита, че информацията съдържа данни за евентуално извършено престъпление против изборните права на гражданите и установяването му е от компетентността на РП-Видин, пред която сигналът също е депозиран.

Предвид горното, сигналът не следва да се разглежда от ОИК, поради липса на компетентност.

По отношение на частта от сигнала, с която се иска повторно, ръчно преброяване на бюлетините от всички СИК в района на ОИК-Видин, поради това, че от ПП”ГЕРБ” са установени съществени пропуски в сканираните протоколи и несъответствия в отделни графи на протоколите, които се предават на ОИК от СИК, ОИК-Видин приема, че по съществото си в тази си част сигналът представлява жалба срещу установения изборен резултат, която следва да се разгледа от Административен съд – Видин по реда на раздел XI от ИК, след обявяване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите.

Към момента на подаване на сигнал с вх. № 291 от 26.10.2015 г. ОИК-Видин не е взела решения за определяне на резултатите от изборите.

Предвид установеното, сигналът се явява подаден срещу несъществуващ акт на ОИК и решаването му не е в правомощията и компетентността на ОИК-Видин, поради което е недопустим и в тази част следва да бъде оставен без разглеждане.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК  - Видин,

 

РЕШИ:

 

 

Установява, че не са налице доказателства за извършено административно нарушение на чл.431 от ИК и не са налице достатъчно данни за образуване на административнонаказателно производство срещу лицето Ирена Александрова.

 

ОСТАВЯ без разглеждане, поради липса на компетентност, сигнал от Владимир Цветанов Тошев упълномощен представител на ПП”ГЕРБ”, с вх. № 291 от 26.10.2015 г. на ОИК – Видин в частта, с която се иска да бъде извършена пълна проверка за установяване на престъпление .

 

ОСТАВЯ без разглеждане като недопустим, сигнал от Владимир Цветанов Тошев упълномощен представител на ПП”ГЕРБ”, с вх. № 291 от 26.10.2015 г. на ОИК – Видин в частта, с която се иска повторно, ръчно преброяване на бюлетините от всички СИК в района на ОИК-Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения