Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 386 - МИ
Видин, 27.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Георги Иванов Георгиев – упълномощен представител на политическа партия „Движение за права и свободи”

В ОИК - Видин на 26.10.2015 г. в 04:30 ч. е постъпила жалба от Георги Иванов Георгиев – упълномощен представител на политическа партия „Движение за права и свободи”, с вх. № ....... от 26.10.2015 г. на ОИК - Видин.

В жалбата сигнализира за престъпление срещу разпоредбите на Изборния кодекс – чл.431 и сл. от ИК, както и за извършено престъпление на разпоредбите на Наказателния кодекс, във връзка с избирателните права на гражданите от страна на лицето Нина Михайлова – застъпник на независимия кандидат за кмет на Община Видин, Герго Гергов.

Твърди се, че на 26.10.2015г. около 2,00 часа лицето е преброявало бюлетините вместо длъжностните лица – членове на СИК №7 – гр.Видин, грубо са отстранени от броенето на бюлетините, както и че, в ръцете си е държала готов протокол с резултати – очевидно преди бюлетините да бъдат преброени и е диктувала на членовете на СИК резултатите по свое осмотрение.  

За очевидец на извършеното посочва Иванка Каменова – кандидат от листата за общински съветници на ДПС.

Настоява се за незабавно повторно преброяване на бюлетините и установяване дали същото или други лица са иззели функциите на членове на секционната избирателна комисия за преброяване на бюлетините и съставяне на протокола, отразяващ изборния резултат, което е във функциите и компетентността единствено на членовете на съответната СИК.

Моли се да се разпореди проверка, като се разпитат всички членове на съответната СИК, както и останалите секции на територията на община Видин, като при наличие на друг подобен случай се разпореди повторно – ръчно преброяване на всички бюлетини от всички секционни избирателни комисии в гр.Видин.

Иска се, на основание чл.445, ал.3 от ИК ОИК да приеме, че са налице несъответствия във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната комисия, и да се разпореди секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия да извършат ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии, както и при наличие на данни за извършено престъпление да образуваме досъдебно производство срещу лицата извършили престъплението.

На 26.10.2015г. в периода 03,00-4,30 часа по сигнал на председателя на СИК № 050900007, разположена в гр.Видин, СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, е извършена незабавна проверка от член на ОИК – Видин - Даниел Боянов, при която, към момента на проверката, не е установено присъствие в изборното помещение на лица, извън посочените в чл.431 от ИК.

При проверката са дадени указания на председателя на СИК, относно правомощията на присъстващите кандидати, застъпниците и представителите.

Указано е, че членовете на ОИК се легитимират с удостоверение издадено от ЦИК, лична карта и обозначителен знак с трите имена и означение с длъжността в ОИК.

Указано е, че в при преброяването не се допускат лица извън посочените в чл.431 от ИК  и че членовете на ОИК не могат да изземват функциите на СИК, касаещи преброяване на бюлетини, както и за това, че присъстващите на преброяването не могат да дават указания на членовете на СИК, относно начина им на работа и действителността на бюлетините.

На председателя на СИК в присъствието на всички присъстващи в изборното помещение са разяснени правомощията по чл.100, ал.1 и ал.3 от ИК.

На присъстващите кандидати, застъпници и представители са разяснени правата по ИК и правото на председателя на СИК да издава разпореждания по организацията в изборния ден и задължението им за изпълнение.

Предвид на твърдението, че лицето Нина Михайлова е иззело функциите на СИК при броенето на бюлетините, като се е представила за член на ОИК-Видин, ОИК-Видин счита, че информацията съдържа данни за евентуално извършено престъпление против изборните права на гражданите и установяването му е от компетентността на РП-Видин, пред която сигналът също е депозиран.

Предвид горното жалбата не следва да се разглежда от ОИК в тази част, поради липса на компетентност.

По отношение на частта от жалбата, с която се иска повторно, ръчно преброяване на бюлетините от същата СИК и всички СИК на територията на община Видин, приема, че по съществото си в тази си част е налице жалба срещу изборен резултат, която следва да се предостави по компетентност на Административен съд – Видин по реда на раздел XI от ИК, след обявяване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите.

Към момента на подаване на жалба с вх. № 290 от 26.10.2015 г., ОИК-Видин не е взела решения за определяне на резултатите от изборите.

Предвид установеното, жалбата се явява подадена срещу несъществуващ акт на ОИК и решаването му не е в правомощията и компетентността на ОИК-Видин, поради което е недопустима и в тази си част и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК  - Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане, поради липса на компетентност, жалба №290 от 26.10.2015г. от Георги Иванов Георгиев – упълномощен представител на политическа партия „Движение за права и свободи” в частта, с която се иска да бъде извършена проверка чрез разпитване на всички членове на секционната избирателна комисия за евентуално извършено престъпление .

 

ОСТАВЯ без разглеждане като недопустима, жалба жалба №290 от 26.10.2015г. от Георги Иванов Георгиев – упълномощен представител на политическа партия „Движение за права и свободи” в частта, с която се иска повторно, ръчно преброяване на бюлетините от всички СИК в гр.Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:25 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения